Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » fungicidy - houbové choroby

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Kuprikol 3x20 g

Kód produktu: 4484

Fungicidní přípravek k ochraně rostlin proti houbovým chorobám

39 Kč 32,23 Kč Bez DPH

skladem - expedice do 12 h
- +

Širokospektrální fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.

Pro jaké rostliny a choroby je registrován a dávkování

 • broskvoň (kadeřavost listů) 40 g / 8 l vody
 • fazol (antraknóza) 40 g / 5 l vody
 • jabloně, hrušně (bakteriální spála) 40 g / 20-80 l vody
 • réva vinná (plíseń révová) 40 g / 8 l vody
 • rajče (plíseň bramborová, septorióza rajčat, čerň rajčatová) 40 g / 5-5,6 l vody
 • zelenina tykvovitá (plíseň okurková) 40 g / 8-16 l vody
 • brambory (plíseň bramborová) 40 g / 4-5 l vody
 • meruňka (korové nekrózy) 40 g / 8-13,3 l vody
 • slivoň (puchrovitost) 40 g / 8 l vody
 • celkový přehled všech plodin a chorob najdete v záložce soubory

Použití

 • preventivně postřikem
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
Účinná látka: oxichlorid měďnatý 840 g/kg 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

- kompletní návod v liště "Soubory"

 

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Kuprikol 50 5x40g

99 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Kuprikol 3x40g

75 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 1 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy