Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Insekticidy - hmyz

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Mospilan 20 SP 4x1,8 g

Kód produktu: 9214

Velmi efektivní insekcid, působí na všechna vývojová stadia škůdců

69 Kč 57,02 Kč Bez DPH

skladem
- +

Mospilan 20 SP

·velmi efektivní insekticid – působí na všechna vývojová stadia škůdců
·oblíbený spotřebiteli
·působí jako dotykový a požerový jed je systémový (rozváděný po rostlině)
·dlouhodobý reziduální účinek
·spektrum účinnosti: mandelinka na bramborách mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách molice na okrasných rostlinách obaleč na jabloních atd.
·1,8 g přípravku stačí k přípravě cca 4,3 – 18 l aplikační kapaliny
·ochranná lhůta: 3 - 42 dní dle typu rostliny
 
Období pro aplikaci: duben – říjen
Odolnost vůči mrazu: ano
 
kompletní návod v liště "Soubory"

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Mospilan 20 SP 4x1,8 g

69 Kč
+ -
ks
skladem

Mospilan 20 SP 5x1,8g

89 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy