Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Insekticidy - hmyz

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Mospilan 20 SP sprej 0,2 g

Kód produktu: 9211

Velmi efektivní insekcid, působí na všechna vývojová stadia škůdců. Vodorozpustné sáčky ve spreji.

49 Kč 40,50 Kč Bez DPH

skladem
- +

Velmi efektivní insekcid, působí na všechna vývojová stadia škůdců. Vodorozpustné sáčky ve spreji.

Specifikace

  • Velmi efektivní insekticid – působí na všechna vývojová stadia škůdců
  • Oblíbený spotřebiteli
  • Působí jako dotykový a požerový jed je systémový (rozváděný po rostlině)
  • Dlouhodobý reziduální účinek
  • Spektrum účinnosti: mandelinka na bramborách mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách molice na okrasných rostlinách obaleč na jabloních atd.

Aplikace a dávkování

  • 1,8 g přípravku stačí k přípravě cca 4,3 – 18 l aplikační kapaliny
  • Ochranná lhůta: 3 - 42 dní dle typu rostliny
  • Období pro aplikaci: duben – říjen
  • Odolnost vůči mrazu: ano
Kompletní návod v liště "Soubory"
 
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Mospilan 20 SP 5x1,8g

Mospilan 20 SP 5x1,8g
 Nemělo by Vám chybět
99 Kč
+ -
ks
skladem

Mospilan 20 SP 2x1,8g

39 Kč
+ -
ks
skladem

Mospilan 20 SP 4x1,8 g

85 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy