Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Fungicidy - houbové choroby

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Polyram WG 5x20g

Kód produktu: 1035

Postřik proti plísni bramborové, strupovitosti jádrovin, proti plísni révové a proti rzi karafiátové.

139 Kč 114,88 Kč Bez DPH

skladem
- +

Postřikový fungicidní přípravek ve formě dispergovatelných granulí k ošetření brambor proti plísni bramborové, jádrovin proti strupovitosti, révy vinné proti plísni révové a karafiátů proti rzi karafiátové.

Brambory - Plíseň bramborová - 20 g / 5 l vody / 100 m2 - Postřik - červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte podle signalizace, opakujte v intervalech 7 - 14 dní.

Jádroviny - Strupovitost - 20-45 g / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - květen, červen
Poznámka: OL=21.

Karafiáty - Rez karafiátová - 20-30 g / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - červen, červenec

Réva vinná - Plíseň révová - 20-30 g / 10 l vody / 100 m2 - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=42.

- kompletní návod v liště "Soubory"

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Várování

Údaje o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373 Může způsobit poškození kosterního svalstva při prodloužené nebo opakované expozici
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Talent 50 ml

229 Kč
+ -
ks
skladem

Cymbal 1 kg

1 129 Kč
+ -
ks
skladem

Folpan 80 WG 5x100g

549 Kč
+ -
ks
skladem

Dynali 250 ml

689 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy