Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Insekticidy - hmyz

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Mospilan 20 SP 2x1,8 g

Kód produktu: 1741

Velmi efektivní insekcid, působí na všechna vývojová stadia škůdců

35 Kč 28,93 Kč Bez DPH

skladem
- +

Mospilan 20 SP

  • velmi efektivní insekticid – působí na všechna vývojová stadia škůdců
  • oblíbený spotřebiteli
  • působí jako dotykový a požerový jed je systémový (rozváděný po rostlině)
  • dlouhodobý reziduální účinek
  • spektrum účinnosti: mandelinka na bramborách mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách molice na okrasných rostlinách obaleč na jabloních atd.
  • 1,8 g přípravku stačí k přípravě cca 4,3 – 18 l aplikační kapaliny
  • ochranná lhůta: 3 - 42 dní dle typu rostliny

Období pro aplikaci: duben – říjen
Odolnost vůči mrazu: ano

- kompletní návod

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Mospilan 20 SP 2x1,8 g

35 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy