Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Insekticidy - hmyz

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Mospilan 20 SP 2x1,8g

Kód produktu: 9213

Velmi efektivní insekticid, působí na všechna vývojová stadia škůdců.

39 Kč 32,23 Kč Bez DPH

Skladem > 10 ks

Dubňany: > 10 ks

Mělník: > 10 ks

- +

Velmi efektivní insekticid, působí na všechna vývojová stadia škůdců. Přípravek určen k hubení širokého spektra živočišných škůdců, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, mšic na zelenině, molic a mšic na okrasných rostlinách, krytonosce řepkového, krytonosce čtyřzubého a blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a bejlomorky kapustové v řepce olejce.

Benefity

 • oblíbený spotřebiteli
 • působí jako dotykový a požerový jed je systémový (rozváděný po rostlině)
 • dlouhodobý reziduální účinek
 • 1,8 g přípravku stačí k přípravě cca 4,3 – 18 l aplikační kapaliny
 • ochranná lhůta: 3 - 42 dní dle typu rostliny
 • Období pro aplikaci: duben – říjen
 • Odolnost vůči mrazu: ano

Použití a dávkování

 • Brambory - Mandelinka bramborová - 1,8 g / 9-18 l vody / 300 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen. Ochranná lhůta ve dnech: 14.
 • Jabloně - Obaleč jablečný - 1,8 g / 7 l vody - Postřik - červen, červenec. Ochranná lhůta ve dnech: 28.
 • Jádroviny - Mšice - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - duben, květen, červen. Ochranná lhůta ve dnech: 28.
 • Jádroviny - Vlnatka krvavá - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - červen, červenec. Ochranná lhůta ve dnech: 28.
 • Okrasné rostliny - Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně. Ochranná lhůta ve dnech: 3, 28. Včetně mšice bavlníkové.
 • Okurky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září. Ochranná lhůta ve dnech: 7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.
 • Paprika - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen. Ochranná lhůta ve dnech: 7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.
 • Rajčata - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen. Ochranná lhůta ve dnech:7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.
 • Okrasné rostliny - Molice skleníková - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně. Ochranná lhůta ve dnech: 3.

kompletní návod

Bezpečnostní upozornění

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Mospilan 20 SP 2x1,8g

39 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy