Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Insekticidy - hmyz

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Nurelle D 10ml

Kód produktu: 2970

Postřikový insekticid proti mandelince a mšicím na bramborách a řepě.

99 Kč 81,82 Kč Bez DPH

skladem - expedice do 12 h
- +

 Postřikový insekticid NURELLE D postřik proti škůdcům ve formě emulgovatelného koncentrátu určený pro postřik savých a žravých škůdců v bramborách,řepce, cukrovce.
Obsah: Chlorpyrifos 500 g/l, Cypermethrin 50 g/l

Cukrovka, řepa krmná: dřepčíci, květilka řepná, mšice: 0,6 l/ha ( 6 ml/6 l vody/100 m2), OL 56
Brambor: mandelinka bramborová, mšice:  0,6 l/ha ( 6 ml/6 l vody/100 m2), OL 14
Řepka olejka: krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový: 0,6 l/ha ( 6 ml/6 l vody/100 m2), hubí též blýskáčka řepkového, max.2x
Řepka olejka: osenice polní: 0,6 l/ha, 200-400 l/ha vody, od: 13 BBCH, do: 19 BBCH, podle signalizace, při zjištění výskytu housenek 1. a 2. vývojového stupně, max. 1x

- kompletní návod v liště "Soubory"
 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Natura rock effect 250 ml

149 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Lepinox plus 3x10g

129 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Pirimor 50 WH sprej 0.25 g

59 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Nissorun 10 WP 8g

49 Kč
+ -
ks
skladem - expedice do 12 h

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy