Úvodní strana » Vinohrad a sklep » Ve vinohradě » Postřiky a přípravky na ochranu rostlin » Herbicidy - likvidace plevele

Uvedené fotky jsou pouze ilustrační a můžou se od zboží lišit.

Bofix 100 ml

Kód produktu: 9097

Ničí plevele v okrasných trávnících.

259 Kč 214,05 Kč Bez DPH

skladem
- +

-známý a oblíbený selektivní herbicid v trávnících

velmi rychlý účinek patrný už po několika hodinách

- 2 hodiny po aplikaci už může pršet

dvouděložné plevele: jitrocel, smetánka, ptačinec žabinec, konopice, hluchavka, kopřiva, svlačec, penízek, ostružiník, jetel, lebeda, pcháč oset atd.

- nepůsobí na okrasný trávník

- 100 ml přípravku stačí na plochu cca 166 - 250m2

odměrka pro snadné dávkování

Období pro aplikaci: březen – říjen
 
- kompletní návod v liště "Soubory"
 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 

Plevel v trávníku stop RTG 0,5l Bofix

129 Kč
+ -
ks
skladem

Bofix 50 ml

149 Kč
+ -
ks
skladem

Znalostiv oboru na trhu

Skvělé cenyjedny z nejlepších

Dopravajiž od 49 Kč

Zákaznickápodpora a pomoc on-line

Rychlostdodání a dopravy